Liên hệ

TRUNG TÂM BẢO HÀNH CUCKOO VIỆT NAM

Hotline ☏ 093 6008 659

I- TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 53 ngõ 553/108 đường Giải Phóng phường Giáp Bát quận Hoàng Mai Hà Nội  093 6008 659 

II – TẠI HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số132 Cách Mạng Tháng 8 Phường 11 Quận 3 Hồ Chí Minh  0899279201 

III – TẠI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 228 Đường Nguyên Văn Linh Phường Thạc Gián Quận Thanh Khê Đà Nẵng 0705964143

Trung tâm bảo hành chính hãng Cuckoo Việt Nam điểm tiếp nhận bảo hành sảm phẩm Cuckoo còn trong điều kiện được bảo hành và hỗ trợ sửa chữa các sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành khi đáp ứng đồng thời các điều kiện dưới đây:
– Sản phẩm được sản xuất, gia công, lắp ráp, tại công ty Cuckoo Electronics và được phân phối tại thị trường Việt Nam hay các nhà phân phối chính thức.
– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo các qui định về thời hạn bảo hành
– Có phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng khác hợp lệ. Tên model và số serial trên phiếu bảo hành/hóa đơn mua hàng trùng khớp với tên model và số serial trên sản phẩm
– Sản phẩm gặp trục trặc do lỗi của nhà sản xuất
– Sản phẩm không thuộc nhóm Từ chối bảo hành qui định tại mục dưới đây
Từ chối bảo hành
Những trường hợp dưới đây không thuộc phạm vi bảo hành, khách hàng có thể được yêu cầu thanh toán chi phí khi sửa chữa
– Niêm phong bảo hành không còn nguyên trạng
– Hư hỏng gây ra bởi các nguyên nhân khách quan như thiên tai (lũ lụt/sét đánh…), hỏa hoạn, gỉ sét…
– Sử dụng sai điện áp chỉ định
– Hư hỏng gây ra do lỗi người sử dụng hoặc bên vận chuyển như: rơi, biến dạng, vỡ- Sử dụng, lắp đặt, bảo trì không đúng hướng dẫn kèm theo sản phẩm
– Sản phẩm đã bị can thiệp, sửa chữa bởi các bên thứ 3 không được ủy quyền bởi công ty Cuckoo
– Sản phẩm hết hạn bảo hành – Sản phẩm không do công ty Cuckoo sản xuất; gia công; lắp ráp và không được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Cuckoo Việt Nam – Hàng khuyến mại
Sửa chữa ngoài bảo hành

Đối với Dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành, quý khách tham khảo thông tin sau
– Dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành được áp dụng cho những sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc thuộc nhóm Từ chối bảo hành tại Mục 2
– Khách hàng chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa ngoài bảo hành –Trung tâm bảo hành Cuckoo có quyền từ chối yêu cầu sửa chữa đối với các sản phẩm không do công ty trách nhiệm hữu hạn Cuckoo Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam vì lý do thiếu các linh kiện phù hợp hay các trở ngại khác về mặt kỹ thuật.
– Thời hạn bảo hành được tính từ Ngày mua của khách hàng ghi trên phiếu bảo hành/hóa đơn mua hàng nhưng không vượt quá thời hạn bảo hành tính từ Ngày sản xuất. Đối với những sản phẩm được áp dụng hệ thống bảo hành thông minh – S-waranty, Ngày mua được hiểu là ngày kích hoạt bảo hành trên hệ thống

– Phạm vi bảo hành có thể có các khác biệt quy định bởi các điều khoản đặc biệt được ghi rõ trên phiếu bảo hành; hợp đồng; sách hướng dẫn sử dụng kèm sản phẩm; trên sản phẩm cụ thể

Điều Khoản Bảo Hành Khác

– Các sản phẩm thương mại không áp dụng theo chính sách bảo hành này. Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo điều khoản quy định trong hợp đồng giữa Cuckoo và Đối Tác

– Chính sách này không áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm đã qua sử dụng (hàng bày mẫu, mua từ cửa hàng điện tử). Và nếu không sửa chữa được, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Cuckoo Việt Nam cũng không có nghĩa vụ đối với các sản phẩm này

Qúy khách hàng có nhu cầu sửa chữa hoặc bảo hành các sản phẩm Cuckoo xin mời liên hệ:

TRUNG TÂM BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG CUCKOO VIỆT NAM

I- TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 543 Đường Giải Phóng Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng Hà Nội  093 6008 659 

II – TẠI HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số132 Cách Mạng Tháng 8 Phường 11 Quận 3 Hồ Chí Minh  0899279201 

III – TẠI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 228 Đường Nguyên Văn Linh Phường Thạc Gián Quận Thanh Khê Đà Nẵng 0705964143

Cuckoo 제품이 보증 조건에 있고 만료 된 제품 수리를 지원하는 Cuckoo Electronic Vietnam 정품 보증 센터.

제품은 다음 조건을 충족 할 때 보증됩니다.
-제품은 Cuckoo Electronics에서 제조, 가공, 조립되어 베트남 시장 또는 공식 유통 업체에 유통됩니다.
-제품은 보증 기간 조항에 따라 아직 보증 기간이 있습니다.
-유효한 보증 카드, 구매 송장 또는 기타 구매 날짜 확인 방법이 있어야합니다. 보증 / 구매 송장의 모델 이름 및 일련 번호가 제품의 모델 이름 및 일련 번호와 일치합니다.
-제조사 오류로 인해 제품에 문제가 발생했습니다.
-제품이 다음 섹션에 명시된 보증 면책 조항에 속하지 않습니다.
보증 부인
다음과 같은 경우에는 보증이 적용되지 않으며 고객이 수리비를 부담해야 할 수 있습니다.
-보증 인감은 더 이상 손상되지 않습니다.
-천재 지변 (홍수 / 번개 등), 화재, 녹 등 객관적인 원인으로 인한 피해
-잘못된 지정 전압
-낙하, 변형, 파손 등 사용자 또는 운반자의 과실로 인한 손상-제품에 첨부 된 지침에 따라 사용, 설치, 유지 보수
-제품이 Cuckoo Electronic에서 승인하지 않은 제 3 자에 의해 변조 또는 수리되었습니다.
-제품은 보증 대상이 아닙니다.-제품은 Cuckoo Electronics에서 제조하지 않았습니다. 가공; Cuckoo Electronics 또는 공식 유통 업체가 베트남 시장에서 조립 및 유통하지 않음-판촉 상품
보증 기간이 지난 수리

보증 기간이 지난 수리에 대해서는 다음 정보를 참조하십시오.
-보증 기간 외 수리 서비스는 보증이 만료 된 제품 또는 섹션 2의 보증 거부 그룹에 속하는 제품에 적용됩니다.
-보증 범위 외 수리와 관련하여 발생하는 모든 비용은 고객이 부담합니다.-Cuckoo Electronics 서비스 센터는 Cuckoo Electronics에서 판매하지 않는 제품에 대한 수리 요청을 거부 할 권리가 있습니다. 적합한 구성 요소 또는 기타 기술적 장애물이 없기 때문에 베트남.
-보증 기간은 보증서 / 구매 송장에 기재된 고객의 구매 일로부터 산정 되나 제조일로부터 보증 기간을 초과하지 않습니다. 스마트 보증 시스템-S-waranty를 적용하는 제품의 경우 구매 날짜는 시스템의 보증 활성화 날짜로 이해됩니다.

-보증 범위는 보증 카드에 명시된 특별 조건에 따라 차이가있을 수 있습니다. 계약; 제품 사용 설명서; 특정 제품

기타 보증 조건

-상용 제품은이 보증이 적용되지 않습니다. 제품은 Cuckoo Electronics와 파트너 간의 계약에 명시된 조건에 따라 보증됩니다.

-중고품 (샘플 상품, 전자 상점에서 구매)을 구매하신 고객에게는 적용되지 않습니다. 수리가 불가능한 경우 Cuckoo Electronics는 이러한 제품에 대해 책임을지지 않습니다.

GENUINE WARRANTY CENTER CUCKOO VIETNAM

Genuine warranty center Cuckoo Electronic Vietnam, where Cuckoo products are in warranty condition and supported to repair expired products.

The product is warranted when it meets the following conditions:
– Products are manufactured, processed, assembled, at Cuckoo Electronics and distributed in the Vietnamese market or official distributors.
– The product is still in the warranty period according to the provisions of the warranty period
– Having a valid warranty card, purchase invoice or other methods of confirming the date of purchase. The model name and serial number on the warranty / purchase invoice match the model name and serial number on the product
– The product has encountered a problem due to manufacturer error
– The product is not in the group of disclaimer of warranty specified in the following section
Warranty disclaimer
The following cases are not covered by the warranty, customers may be required to pay repair costs
– Warranty seal is no longer intact
– Damage caused by objective causes such as natural disasters (flood / lightning …), fire, rust …
– Wrong specified voltage
– Damage caused by fault of user or carrier such as: drop, deformation, breakage – Using, installing, or maintaining in accordance with the instructions attached to the product
– The product has been tampered with or repaired by third parties not authorized by Cuckoo Electronic
– Product is out of warranty – Product is not manufactured by Cuckoo Electronics; machining; assembled and not distributed in Vietnam market by Cuckoo Electronics or its official distributors – Promotional goods
Repair beyond warranty

For out of warranty repair, please refer to the following information
– Out of warranty repair service is applicable to products whose warranty is expired or in the group Denial of warranty in Section 2.
– Customer pays all incurred costs related to repairs outside of warranty – Cuckoo Electronics Service Center reserves the right to refuse repair requests for products not marketed by Cuckoo Electronics Vietnam due to lack of suitable components or other technical obstacles.
– The warranty period is calculated from the customer’s purchase date indicated on the warranty card / purchase invoice but does not exceed the warranty period from the manufacturing date. For products that apply smart warranty system – S-waranty, Purchase Date is understood as the date of activation of warranty

– The warranty scope may have differences regulated by special terms specified on the warranty card; contract; user manual with product; on specific product

Other Warranty Terms

– Commercial products are not covered under this warranty. Products will be warranted under the terms set out in the contract between Cuckoo Electronics and the Partner

– This policy does not apply to customers who purchase used products (sample products, purchased from electronic stores). And if repair is not possible, Cuckoo Electronics also has no liability for these products